Polski Ład. Rewolucja podatkowa nie omija lekarzy. Przypominamy najważniejsze zmiany w przepisach

wpis w: Zdrowie | 0

Polski Ład wprowadza wiele, wręcz rewolucyjnych zmian w przepisach podatkowych. Weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Nowe regulacje, m.in. obejmujące ustalanie składki zdrowotnej i formy opodatkowania, dotyczą także lekarzy na kontraktach i prowadzących indywidualne praktyki.
Polski Ład. Nowa kwota wolna od podatku

• Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł – oznacza, że podatnicy rozliczający w formie skali podatkowej, którzy w ciągu roku osiągną dochody nieprzekraczające 30 000 zł nie zapłacą podatku

• Wyższy próg dochodów skali podatkowej, do którego będzie stosowana 17 proc. stawka podatku, będzie wynosił 120 000 zł – oznacza że dopiero po przekroczeniu dochodu w kwocie 120 000 zł podatnicy zapłacą podatek obliczany według 32-proc. stawki.
Składka zdrowotna. Tak było do końca 2021 r.

Dotychczas obowiązywały jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wysokość składki na to ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność ustalana była w formie zryczałtowanej – podstawę stanowiło 75 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Od tej podstawy naliczane było 9 proc. składki. Minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. wynosiła 381,81 zł.
Od 1 stycznia 2022 r. składka zdrowotna zależy od formy opodatkowania

Od 1 stycznia 2022 r. zasady wyliczania składki zdrowotnej zależą od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą. Inaczej podstawę będą ustalać przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz opodatkowani w formie karty podatkowej.

Dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosić będzie 4,9 proc. od dochodu z działalności gospodarczej, uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu. Dla osób opodatkowanych podatkiem liniowym w 2022 r. minimalna składka zdrowotna będzie wynosiła 270,90 zł.

Przykłady wysokości składki zdrowotnej w zależności od osiągniętego w danym miesiącu dochodu (osoby korzystających z podatku liniowego):
Wysokość miesięcznego dochodu          Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej
do 5 520 zł                                                      270,90 zł
8 000 zł                                                      392,00 zł
10 000 zł                                                      490,00 zł
15 000 zł                                                      735,00 zł
20 000 zł                                                      980,00 zł

Osoby wybierające opodatkowanie według skali podatkowej za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 proc. kwoty obliczonej według miesięcznej podstawy wymiaru składki (stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc).

Przykłady wysokości składki zdrowotnej w zależności od osiągniętego w danym miesiącu dochodu (osoby opodatkowane według skali podatkowej):
Wysokość miesięcznego dochodu           Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej
do 3 010 zł                                                   270,90 zł
4 000 zł                                                   360,00 zł
8 000 zł                                                   720,00 zł
12 000 zł                                                1 080,00 zł
15 000 zł                                                1 350,00 zł
Składka zdrowotna nie może być niższa od 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku będzie to 270,90 zł. Nawet w przypadku, gdy w danym miesiącu dochodu nie ma, składkę należy zapłacić.

Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej zależne od formy opodatkowania zostały przedstawione w tabeli, którą załączamy do pobrania pod tekstem.

Osoby, które jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będą opłacały składki zależne od wysokości przychodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym:

• Przy przychodach rocznych do 60 tys. zł składka zdrowotna wyniesie 305,56 zł

• Przy przychodach rocznych do 300 tys. zł składka zdrowotna to 509,27 zł

• Przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł – składka zdrowotna wynienie 916,68 zł

Maksymalna składka wyniesie 10 tys. 800 zł rocznie. Efektywne opodatkowanie wyniesie ok. 14,5 proc. do 15,5 proc.

W przypadku lekarzy opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, ustawodawca obniża stawkę z 17 proc. do 14 proc., zatem ta forma opodatkowania może stać się bardziej popularna w tej grupie zawodowej.

Dla osób stosujących opodatkowanie w formie karty podatkowej – jak przypomina serwis prawo.pl – podstawę miesięcznego wymiaru ich miesięcznej składki będzie stanowić kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia 2022 roku.

Opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy na dzień 31 grudnia 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nie będzie mógł złożyć wniosku o stosowanie opodatkowania w tej formie.

Wyłączono też możliwość korzystania z karty dla osób świadczących usługi inne niż bezpośrednio dla pacjentów. Tym samym kontrakty z podmiotami leczniczymi nie będą już objęte tą najkorzystniejszą formą opodatkowania.

Jak forma opodatkowania wpłynie na wysokość podatku

Prof. Adam Mariański, partner w Mariański Group oraz Magdalena Olszewska, dyrektor Pionu Podatkowego w Mariański Group – autorzy artykułu dla „Gazety Lekarskiej”, publikowanego także na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej – opisują, w jaki sposób forma opodatkowania wpłynie na wysokość podatku.

Przypominamy tę symulację opartą na przykładzie lekarza, który osiągnął roczne przychody w wysokości 400 tys. zł w roku 2021 i 2022.

Z umowy o pracę:

W roku 2021 podatek progresywny wyniósł 76 400 zł + 4 700 (1,25 proc. składki NFZ, tj.część nieodliczana od podatku) dają w sumie 81 100 zł
W roku 2022 podatek progresywny to 95 100 zł + 33 500 zł (9 proc. składki NFZ) co daje w sumie 128 600 zł
Różnica wynosi 47 500 zł

Z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (19 proc.) minus koszty uzyskania przychodu w hipotetycznej wysokości 47 500 zł:

W roku 2021 podatek liniowy wyniósłby 62 800 zł + 630 zł (1,25 proc. zryczałtowanej składki NFZ, tj. część nieodliczana od podatku) co daje w sumie 63 400 zł
W roku 2022 podatek liniowy wyniósłby 66 700 zł +17 200 zł (4,9 proc. składki NFZ) co daje w sumie 83 900 zł
Różnica wynosi 20 500 zł.

Z ryczałtu ewidencjonowanego opodatkowanego:

W roku 2021 ryczałt (17 proc.) wyniósłby 68 000 zł + 4 582 zł (zryczałtowana składka NFZ) co daje w sumie 72 582 zł
W roku 2022 ryczałt (14 proc.) wyniósłby 56 000 zł + 10 800 zł (składka NFZ przewidziana dla ryczałtu) co daje w sumie 66 800 zł
Różnica – na korzyść w roku 2022 – wynosi tu 5 782 zł.

– Nie ma zatem wątpliwości, że najkorzystniejszą formą świadczenia usług medycznych w 2022 r. będzie działalność gospodarcza opodatkowana zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych – podkreślają autorzy opracowania.

Brak możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie już wpływać na wysokość zaliczki i podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych

Z powodu zmian w ustalaniu składki zdrowotnej osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą musiały – począwszy od stycznia 2022 r. – co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

Zwolnienie ze składania tych dokumentów będzie dotyczyło tylko: duchownych; osób składających dokumenty za nianie oraz osób, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Przedsiębiorcy muszą zapewnić klientom możliwość płatności drogą elektroniczną

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu.

Będzie to dotyczyło tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych (lekarze przyjmujący pacjentów w prywatnych gabinetach muszą mieć kasy fiskalne niezależnie od wysokości obrotu).

Podatnikowi, u którego zostanie zidentyfikowane, że wbrew obowiązkowi nie zapewnił możliwości dokonywania zapłaty w formie płatności bezgotówkowej w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, czasowo nie będzie przysługiwało prawo do stosowania rozliczeń kwartalnych i zwrotu VAT w terminie 25-dniowym.
W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew obowiązkowi, nie zapewni współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego będzie zapewniał możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5 000 zł, w drodze decyzji.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *