Spotkanie z Komisją Europejską

wpis w: Pozostałe | 0

Obecnie pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE trwają uzgodnienia co do kształtu przyszłych podstaw prawnych dla perspektywy finansowej 2021-2027. Marszałek Adam Struzik spotkał się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, by omówić założenia przyszłego RPO WM.

Komisję Europejską reprezentowali: Christopher Todd – zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Cinzia Masina – zastępca dyrektora w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego obecni byli także członek zarządu Elżbieta Lanc, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda, jak również dyrektor MBPR Elżbieta Kozubek i zastępca dyrektora ds. EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik.

Na poziomie krajowym trwają konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa na lata 2021–2027, która będzie mandatem do negocjacji z UE. W bieżącym roku – równolegle do negocjacji Umowy Partnerstwa – prowadzone będą negocjacje programów operacyjnych, w tym RPO WM na lata 2021–2027.

Mazowsze w podziale na NUTS 2

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy podział statystyczny Mazowsza. Mazowsze na potrzeby unijnych programów to region Warszawski stołeczny oraz Mazowiecki regionalny, obejmujący pozostałą część województwa. Podczas gdy Warszawa i otaczające ją powiaty przekroczyły poziom 150 proc. PKB średniej unijnej, pozostała część wciąż plasuje się wyraźnie poniżej średniej unijnej.

Jeden program dla obu NUTS2

Pozwoli na realizację Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku, której głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji rozwoju na Mazowszu oraz wzrost znaczenia obszaru metropolitalnego Warszawy w Europie. Jeden program operacyjny z dwoma komponentami umożliwi m.in. spójny rozwój całego regionu i zapobiegnie dalszemu pogłębianiu dysproporcji, realizację inwestycji obejmujących obszary obu NUTS2 oraz elastyczne przesuwanie środków w ramach jednego programu operacyjnego.

Cele polityki w perspektywie 2021–2027

  1. Wspieranie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej
  2. Europa bardziej przyjazna dla środowiska, gospodarki w obiegu zamkniętym i przystosowania się do zmian klimatu
  3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych
  4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych.
  5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych

Mazowsze a Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) na lata 2021–2027

Zaliczenie regionu Mazowieckiego regionalnego do obszaru PO PW jest w pełni uzasadnione z uwagi na jego rzeczywistą sytuację społeczno-gospodarczą. Warto przy tym podkreślić, że region Mazowiecki regionalny przynależy do obszaru Polski Wschodniej również pod względem geograficznym. Różnice w osiągnięciu poziomów PKB nie przedstawiają wszystkich różnic rozwojowych obu regionów – np. stopnia równowagi środowiskowej, efektywności gospodarowania zasobami, włączenia społecznego czy ogólnie postępu społecznego. Dysproporcje w tych obszarach są równie duże, a często nawet większe, co obrazuje szereg wskaźników społeczno-gospodarczych publikowanych przy Główny Urząd Statystyczny, np. w zakresie odpływu mieszkańców z tych terenów, szczególnie ludzi młodych, co spowoduje znaczące osłabienie bazy ekonomiczno-budżetowej samorządów.

Mazowsze a Nowy Zielony Ład

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Christopher Todd zaprezentował założenia do nowej inicjatywy KE – Europejski Zielony Ład i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Nowy Zielony Ład – to nazwa programu KE, który ma sprawić, że Europa do 2050 r. będzie neutralna klimatycznie, a jednocześnie wesprze gospodarkę i wpłynie na poprawę jakości życia ludzi. Skala środków finansowych na wprowadzenie Nowego Zielonego Ładu jest imponująca. Ten program dopiero się kształtuje. Na spotkaniu zauważono, że programy takie najlepiej wprowadzać z poziomu gmin i miast

– Oprócz dużych funduszy potrzebne są dobre rozwiązania prawne na poziomie europejskim. Tak, by środki były efektywnie wydawane i by trafiały do wszystkich potrzebujących – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Czy Mazowsze skorzysta z tego programu? Jego idea jest taka, by głównym beneficjentem były obszary naprawdę potrzebujące, np. tereny, na których zlokalizowane są kopalnie węgla kamiennego czy przemysł.

– Jesteśmy świadomi, że u nas węgla się nie wydobywa, ale za to używa do spalania, więc takie wsparcie również jest potrzebne – przekonywał marszałek. – Często teraz słyszymy głosy, że Polacy mieliby lepsze życie poza UE. Takie poglądy wydają się dziwne, bo przecież większość chwali projekty unijne, chętnie korzysta z europejskich środków i widzi zmiany zachodzące w całym kraju, nie tylko w regionie. Samorząd Województwa Mazowieckiego nadal jest otwarty na dialog i współpracę z UE.

źródło: mazovia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *